X

Få vårt nyhetsbrev med värdefulla tips inför starten och information om kostnadsfria evenemang.Jag är intresserad av att starta företag tillsammans med andra
Jag arbetar på en myndighet eller liknande
Jag är medlem i ett kooperativt företag
Lämna följande fält tomt

Hållbarhetsarbete och policys

Coompanion Stockholm arbetar med kostnadsfri nyföretagarrådgivning till kooperativ, utbildning, informationsspridning, samt med frågor kring socialt företagande och andra områden inom den sociala ekonomin. Till grund för det arbete Coompanion utför ligger de kooperativa principerna. Coompanion vill verka för ett hållbart samhälle, samt ett demokratiskt företagande byggt på värderingarna delaktighet, demokrati, utveckling, samarbete och gemenskap. I vår verksamhet arbetar vi systematiskt med områdena miljö, jämställdhet och hälsa. Varje år antas en handlingsplan, med mål för varje område som följs upp och genomförs under året. Coompanion Stockholm är sedan 2008 miljödiplomerade enligt den nationellamiljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Kooperativet Miljöstegen utför miljödiplomeringen och granskar årligen vårt miljöarbete.

 

Miljöpolicy

Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län (nedan kallat Coompanion) arbetar med kostnadsfri nyföretagarrådgivning till kooperativ, utbildning, informationsspridning, samverkansfrågor, frågor kring socialt företagande samt andra områden inom den sociala ekonomin. Grunden för det arbete Coompanion utför är de kooperativa principerna. All personal, styrelsen och medlemmarna i Coompanion Stockholm skall vara införstådd med denna miljöpolicy. Prioriterade områden för Coompanions miljöarbete är utbildning/kunskap, leverantörer/inköp, energi, transporter/resor samt förbrukning och avfall. Coompanion arbetar med förebyggande av föroreningar dels i vår egen verksamhet och dels genom vår utåtriktade aktivitet, t ex kooperativ rådgivning. I det senare fallet kan det handla om att informera om miljöarbete, tillgängliga miljöcertifieringar eller att vi rekommenderar våra grupper en särskild paragraf om miljöarbete i stadgarna. Vi strävar efter att göra så miljövänliga inköp som möjligt, avseende både varor och tjänster, samt att minimera vår klimatpåverkan genom resor och transporter. Coompanion efterlever gällande miljölagstiftning. Coompanion arbetar med ständiga förbättringar genom att bland annat arbeta med miljöledningssystem samt uppföljning av miljömål.

Jämställdhet

Coompanion vill verka för ett demokratiskt företagande byggt på värderingarna delaktighet, demokrati, utveckling, samarbete och gemenskap. Coompanion tror på människors lika värde och jobbar därför systematiskt och reflekterande med jämställdhet. Coompanion arbetar för jämställdhet i alla delar av verksamheten och strävar efter att vara en arbetsplats som:

  • Ger lika möjligheter och rättigheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning
  • Ger lika möjlighet till olika befattningar i styrelser och bland anställda
  • Ger lika lön för lika arbete
  • Ger lika möjligheter till förmåner och kompetensutveckling
  • Eftersträva en jämn fördelning av män och kvinnor inom organisationen och på alla befattningar
  • Erbjuder ett arbetsklimat utan kränkningar och sexuella trakasserier

Coompanion strävar efter att vara en rådgivarorganisation som

  • Ger likvärdig rådgivning till kvinnor, män samt personer med annan könsidentitet.
  • Ger rådgivning som främjar jämställdhet i samhället och i de företag som startar
  • Ger information som främjar jämställdhet i samhället och för informationsinsatsens målgrupp
  • Driver projekt som främjar jämställdhet i samhället och för projektets målgrupp

Coompanion Stockholms län införlivar denna jämställdhetspolicy i sin verksamhet i syfte att uppnå och upprätthålla jämställdhet. Som komplement till jämställdhetspolicyn finns en handlingsplan med bilagor för det konkreta arbetet med policyns riktlinjer. Coompanion Sveriges styrelse och lokal styrelse tar beslut om jämställdhetspolicyn årligen. Ansvar för jämställdhetspolicyn och handlingsplanen samt att utvärdera jämställdhetsmålen har den lokala styrelsen.

Hälsa

Coompanion Stockholm vill genom hälsofrämjande (salutogena) åtgärder skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och medarbetarnas fysiska och psykiska utveckling. Ett salutogent förhållningssätt utgår från det friska hos medarbetaren och syftar till att ge möjligheter för att bibehålla och utveckla en god hälsa, stimulera till positiva levnadsvanor och ett personligt ansvarstagande. Coompanion arbetar för ett salutogent synsätt i alla delar av verksamheten. Varje medarbetare är ytterst ansvarig för sin egen hälsa och har även ett ansvar för att medverka i arbetet för hälsa på arbetsplatsen och för en hälsosam utveckling av verksamheten.

Mångfald

Med mångfald menar Coompanion Stockholm att det på arbetsplatsen och i vår verksamhet ska finnas en blandning av människor med olika kunskaper, egenskaper, erfarenheter, bakgrunder och personligheter. Arbetet med mångfald handlar om att främja det mervärde som finns i samspelet mellan olikheter. Coompanions värdegrund vilar på de kooperativa principerna som utgår från allas lika värde och att ingen får diskrimineras. Coompanion Stockholm ska präglas av öppenhet och att alla ska bli likvärdigt bemötta oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Coompanion Stockholm arbetar med att främja hållbar tillväxt, vårt arbete med mångfaldsfrågor är en viktig del av detta.