Verksamhetsutveckling och processledning

Boosta ert styrelsearbete med utbildning eller hyr in ett proffs

Vi erbjuder kurser i styrelsearbete (från en tretimmars kvällskurs till längre insatser), ger handledning och personlig coaching till styrelser (dels genom Styrelseacceleratorn) och bidrar som ledamot eller adjungerad i styrelser. Du kan också hyra in en erfaren ordförande till stämman eller årsmötet från oss. Det kan vara skönt och även utvecklande att ett proffs håller i klubban.

En extern person i styrelsen bidrar till att ni får in ny kompetens. Ni kan t ex få  hjälp att bära organisationen vid ett förändringsarbete, få ordning på era rutiner eller ett ökat fokus på affärsutveckling för en kortare eller längre tid. När våra medarbetare sitter i styrelser har de ofta också ansvarsuppgifter som personal- eller ekonomiansvar. Om ni är intresserad av styrelsestöd i någon form kontakta oss.

 

Översyn av stadgar med hänsyn till nya lagen för ekonomiska föreningar

Lagen om ekonomiska föreningar ändrades 1 juli 2016 och senast 1 juli 2018 behöver samtliga ekonomiska föreningar ha anpassat sina stadgar till lagen. Då det ofta krävs två föreningsstämmor för att ändra stadgar kan det var väl värt att redan inför nästa årsstämma föreslå de relevanta ändringarna. Lagändringen är i vissa hänseenden tvingande och i andra möjliggörande av bland annat investerande medlemmar, digital kommunikation och förenklat beslutsfattande. 

Coompanion Stockholm har följande erbjudanden:

Kontakta Coompanion Stockholm

Här finns mer information kring huvudpunkterna i lagändringen.

 

Ledarskap och konflikthantering

Vi kan ledarskap i idéburna organisationer och vet att förutsättningarna är annorlunda än i organisationer. Här är engagemang och förtroende inte bara viktigt utan helt avgörande. Vi stödjer ledare i föreningar, kooperativ och andra genom handledning, ledarskapsutbildning och grupputveckling. När det knakar i samarbetet har vi både metoderna och kunskapen som gör en bra process möjlig och samtidigt kan vi det juridiska om detta skulle behövas. Om ni är intresserad av grupputveckling i någon form kontakta oss, eller gå vår ettåriga distansutbildning Kooperativt och idéburet ledarskap.

 

Vad tycker era medlemmar eller anställda? Vi gör enkäten som ger bilden!

Hur trivs medarbetarna? Vad vill medlemmarna att organisationen ska prioritera? Hur nöjda är era kunder? Enkätverktyget, som framförallt är webbaserat (men kan också ske på papper eller laddas upp på Facebook eller hemsidor) används ibland för att ge underlag inför en utvecklingsprocess i organisationen eller med flera organisationer tillsammans. Om ni är intresserad av en undersökning i någon form kontakta oss.

 

Processledning – när delaktighet spelar roll

Vid lokal utveckling, förändringsarbeten, destinationsutveckling eller andra processer där förankring och medskapande är viktigt kan en extern processledare göra all skillnad. Vi arbetar med roliga och involverande metoder som öppnar dörrar och skapar glädje. Vill ni att vi parallellt skriver den gemensamma handlingsplanen gör vi det också. Om ni är intresserad av processledning i någon form kontakta oss.

 

Tycker ni det är kul att skriva ansökningar? Det gör vi!

Vi tar gärna ett förutsättningslöst samtal om det ni brinner för och era idéer och ser om vi tror att det finns förutsättningar att göra en ansökan, t ex till någon av EU:s strukturfonder eller till nationella program. Behöver ni hjälp med ansökningar kontakta oss.